Guvernul României

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti

Bucureşti, Piața Presei libere nr. 1, corpul B, sectorul 1, cod poştal 013701
 
 

Anunţuri

Oportunităţi de angajare

 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor la Concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului pentru sănătatea şi securitatea muncii –Serviciul resurse umane.

publicat la: 04-11-2016


Nr.
crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultat Observaţii
1. MATEESCU ANAMARIA GABRIELA

ADMIS -


Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la sediul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, sub sancţiunea decăderii din acest drept.  


04-11-2016, admin

 

 

ANUNŢ - Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor scoate la concurs în vederea ocupării prin încadrare directă în conformitate posturi vacante de agent de potiţie (funcţionar public cu statut special) - 29.11.2016

publicat la: 01-11-2016


ANUNŢ - Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor scoate la concurs în vederea ocupării prin încadrare directă în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale
Ministerului Afacerilor Interne ambele cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi vacante de agent de potiţie (funcţionar public cu statut special):


01-11-2016, admin

 

 

ANUNŢ - Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor scoate la concurs în vederea ocupării prin încadrare directă în conformitate posturi vacante de agent de potiţie (funcţionar public cu statut special) - 25.11.2016

publicat la: 01-11-2016


ANUNŢ - Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor scoate la concurs în vederea ocupării prin încadrare directă în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale
Ministerului Afacerilor Interne ambele cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi vacante de agent de potiţie (funcţionar public cu statut special):


01-11-2016, admin

 

 

Anunţ - concurs, recrutare din sursă internă, din rândul agenţilor de poliţie în vederea încadrării prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, a postului de ofiţer principal I, prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar de poliţie la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al municipiului Bucureşti – Biroul Secretariat, Relaţii cu Publicul, Pază şi Control Acces

publicat la: 19-10-2016


Direcţia Generală de Paşapoarte organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă, din rândul agenţilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea încadrării prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, a postului de ofițer principal I, prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar de poliție la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al municipiului București – Biroul Secretariat, Relații cu Publicul, Pază și Control Acces. 

Fișa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidați la sediul Direcției Generale de Pașapoarte – Serviciul Resurse Umane.

Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  1. să fie absolvenţi de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională sau studii universitare de licenţă (S) cu diplomă de licenţă/inginer/urbanist sau să fie posesor al unei diplome de licenţă (echivalentă), corespunzător învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. să fie declarați «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
  3. să nu fie cercetați disciplinar sau să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
  4. să nu fie puși la dispoziţie ori suspendați din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul Polițistului, cu modificările și completările ulterioare;
  5. să fi obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
  6. să aibă calitatea de agent de poliție.

 

Pentru participarea la concurs candidații vor prezenta un dosar de recrutare care va conţine următoarele documente:

  1. cererea de înscriere şi CV (conform modelului prezentat alăturat);
  2. copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diplome și anexe, după caz), însoțite de documentul original pentru certificare sau copia legalizată a acestora;
  3. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar, însoțitede documentul original pentru certificare;
  4. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, însoțite dedocumentul original pentru certificare;
  5. poliţiştii care nu fac parte din sistemul de paşapoarte vor prezenta o adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unității din care face parte candidatul, care să ateste îndeplinirea condiţiilor de la lit. c) - f) ale pct. I din prezentul anunţ;
  6. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform modelului prezentat alăturat).

 

Copiile documentelor prevăzute la pct. II din prezentul anunţ se realizează de Serviciul Resurse Umane din Direcţia Generală de Paşapoarte, se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor.

  Cererile de înscriere la concurs vor fi adresate directorului general al Direcţiei Generale de Paşapoarte și se vor depune personal la secretariatul Serviciului Resurse Umane al Direcţiei Generale de Paşapoarte din municipiul Bucureşti, str. Nicolae Iorga, nr. 29, sector 1 până la data de 24.10.2016,  în intervalul orar 08.00-16.00, însoțite de declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, precum și de copia cărții de identitate.

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară, prin orice mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise prin orice altă modalitate decât personal la adresa sus-menționată, documentele urmând a fi restituite candidaților în situația adoptării altei modalități decât cea reglementată în prezentul paragraf.

 Celelalte documente ale dosarului de recrutare se vor depune la Serviciul Resurse Umane din Direcţia Generală de Paşapoarte, până la data de 10.11.2016, ora 16.00, respectând aceeașimodalitate prevăzută în situația inscrierii la concurs.

La concursul pentru ocuparea postului vacant pot participa numai candidații care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice de recrutare și ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite și depuse în termenul prevăzut în anunțul de concurs.

Atenție! După încheierea perioadei de depunere a dosarelor de recrutare, respectiv
10.11.2016, ora 16.00, nu se vor mai primi documente în vederea completării acestora.

După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaților, respectiv îndeplinirea de către candidați a condițiilor de participare la concurs. Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afișează la avizierul Direcției Generale de Pașapoarte și se postează pe pagina de internet a instituției, www.pasapoarte.mai.gov.ro – Despre instituție/Organizare/Carieră, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea testului grilă. 


 Concursul va consta în susţinerea unui test scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului (test grilă), în data de 22.11.2016, începând cu ora 10.00.
Locul desfăşurării testului grilă va fi  în municipiul București, într-o locație ce va fi stabilită și comunicată ulterior prin afișare pe site-ul Direcţiei Generale de Paşapoarte și la avizierul acestei unități, în funcție de numărul candidaților înscriși la concurs.
Accesul în sala unde se va desfăşura concursul va fi permis candidaţilor exclusiv pe baza actului de identitate valabil
Tematica şi bibliografia sunt parte componentă a prezentului anunţ.

Examinarea psihologică se va desfăşura la o dată și într-o locație care vor fi comunicate în timp util, prin afişare pe site-ul Direcţiei Generale de Paşapoarte/Instituției Prefectului municipiului București și la avizierul D.G.P/Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple al municipiului București.

Atenție! Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la locul, data și ora când se va
organiza testarea psihologică, fiind obligați să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de internet indicate mai sus și consultarea avizierelor unităților în cauză.
Detalii se pot obține și la telefon 021/2128626, interior 25731. Candidații trebuie să se prezinte pentru susținerea testării psihologice la locul, data și ora la care au fost planificați și nu vor putea solicita o reprogramare.
Candidații declarați inapt psihologic vor fi informați telefonic, iar participarea acestora la concurs nu va fi permisă ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs şi documentele necesare se pot obţine la Direcţia Generală de Paşapoarte – Serviciul Resurse Umane, telefon 021/2128626, interior 25731 în zilele lucrătoare, între orele 0800-1600.

GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
pentru ocuparea postului de ofițer principal I la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența
pașapoartelor simple al municipiului București 


Depunerea cererilor de înscriere la concurs

17.10-24.10.2016, în zilele lucrătoare în intervalul orar 08.00-16.00

Examinarea psihologică

La o dată ce va fi stabilită ulterior

Depunerea dosarelor de recrutare

Cel târziu 10.11.2016, ora 16.00

Analiza dosarelor de recrutare

14.11.2016, ora 10.00

Afișarea listei candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs

Cel târziu 16.11.2016

Test grilă

22.11.2016, ora 10.00

Afișarea rezultatelor

22.11.2016, după susținerea probei

Depunerea contestațiilor

24 de ore de la afișarea rezultatelor

Afișarea rezultatelor la contestații și a tabelului cu rezultatele finale

2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor

 
În cazul în care mai mulți candidați obțin aceeași notă la testul grilă, departajarea între aceștia se realizează pe baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale. După caz, interviul se va susține după expirarea termenului de soluționare a contestațiilor, pe baza acelorași tematici și bibliografii stabilite la testul grilă, la o dată ce va fi comunicată prin postarea unui anunț ulterior pe pagina de internet a Direcției Generale de

Pașapoarte/Instituției Prefectului Municipiului București, precum și la avizierul D.G.P/Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple al municipiului București.

>>> tematică, bibliografie


19-10-2016, admin

 

 

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR la concursul de ocupare a funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului pentru realizarea programului de guvernare, servicii publice deconcentrate şi servicii comunitare de utilităţi publice - Serviciul strategii guvernamentale şi servicii publice deconcentrate

publicat la: 17-10-2016


Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică pentru care candidează

Rezultat
1.   Stăniloiu Adrian referent, clasa III, grad profesional superior

  ADMIS


17-10-2016, admin

 

 

Direcţia Generală de Paşapoarte organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, în vederea ocupării, prin încadrare directă - posturi vacante

publicat la: 12-10-2016


Direcţia Generală de Paşapoarte organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, în vederea ocupării, prin încadrare directă, a următoarelor posturi vacante:

 
- agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Buzău,  
- agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Călărași,
- agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Constanța,
- agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Suceava,
- 11 posturi de agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al municipiului București.

Fișele posturilor scoase la concurs pot fi consultate de către candidați la sediul Direcției Generale de Pașapoarte – Serviciul Resurse Umane.

I. Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să fie absolvenți de învăţământ preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională şi/sau învăţământ liceal (M) cu diplomă de bacalaureat;
b) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
c) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
e) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic. Aptitudinea/inaptitudinea se constată de către structurile de specialitate ale M.A.I, printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situația în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situații, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv;
f)  să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
g)să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
h)să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i)să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j)să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k)să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
l)să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile. Verificarea cerinței se realizează cu ocazia examinării medicale;
m)să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară. Verificarea cerinței se realizează cu ocazia examinării medicale.

Candidatul care a fost declarat “admis” nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic.

Nu pot fi recrutate în vederea reîncadrării ca poliţist, persoanele care se află în următoarele situaţii:

a) le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), g) - i), k), l) şi n) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
b) prin reîncadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă.

Nu pot fi recrutate în vederea încadrării directe ca poliţist,persoanele careprin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă.

II. Pentru participarea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de recrutare care va conţine următoarele documente:

  a) cererea de înscriere şi CV (conform modelului prezentat alăturat);
  b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diplome și anexe, după caz), însoțite de documentul original pentru certificare sau copia legalizată a acestora;
  c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar, însoțite de documentul original pentru certificare;
  d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, însoțite de documentul original pentru certificare;
  e) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (conform modelelor anexate);
  f) cazierul judiciar (pentru obținerea acestuia demersurile necesare vor fi efectuate de către Direcția Generală de Pașapoarte în baza consimțământului expres al candidatului);
  g) o fotografie color 9x12 cm;
  h) fişa medicală-tip de încadrare în MAI;
  i) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform modelului prezentat alăturat);
  j) declarație pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. I lit. d), i), j) și k) (conform modelului anexat);
  k) persoanele care au calitatea de maistru militar/subofițer în rezervă, vor depune la dosarul de recrutare o adeverință eliberată de unitatea care are în gestiune dosarul personal din care să rezulte motivul încetării raporturilor de serviciu/trecerii în rezervă și gradul militar în rezervă deținut.

Copiile documentelor prevăzute la pct. II din prezentul anunţ se realizează de Serviciul Resurse Umane din Direcţia Generală de Paşapoarte, se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor.

Cererile de înscriere la concurs din care să rezulte în mod expres structura pentru care candidează vor fi adresate directorului general al Direcţiei Generale de Paşapoarte și se vor depune personal la secretariatul Serviciului Resurse Umane al Direcţiei Generale de Paşapoarte din municipiul Bucureşti, str. Nicolae Iorga, nr. 29, sector 1 până la data de 18.10.2016,  în intervalul orar 08.00-16.00, însoțite de declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, precum și de copia cărții de identitate.

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară, prin orice mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise prin orice altă modalitate decât personal la adresa sus-menționată, documentele urmând a fi restituite candidaților în situația adoptării altei modalități decât cea reglementată în prezentul paragraf.

Celelalte documente ale dosarului de recrutare se vor depune la Serviciul Resurse Umane din Direcţia Generală de Paşapoarte, până la data de 08.11.2016, ora 16.00, respectând aceeași modalitate prevăzută în situația inscrierii la concurs.

La concursul pentru ocuparea postului vacant pot participa numai candidații care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice de recrutare și ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite și depuse în termenul prevăzut în anunțul de concurs.

Atenție! Fișa medicală este un document care face parte din dosarul de recrutare și trebuie finalizat până la data limită de depunere a acestuia.
Atenție! După încheierea perioadei de depunere a dosarelor de recrutare, respectiv 08.11.2016, ora 16.00, nu se vor mai primi documente în vederea completării acestora.

După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaților, respectiv îndeplinirea de către candidați a condițiilor de participare la concurs. Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afișează la avizierul Direcției Generale de Pașapoarte și se postează pe pagina de internet a instituției, www.pasapoarte.mai.gov.ro – Despre instituție/Organizare/Carieră, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea testului grilă.
       
Concursul va consta în susţinerea unui test scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului (test grilă), în data de 19.11.2016, începând cu ora 10.00.
Locul desfăşurării testului grilă va fi  în municipiul București, într-o locație ce va fi stabilită și comunicată ulterior prin afișare pe site-ul Direcţiei Generale de Paşapoarte și la avizierul acestei unități, în funcție de numărul candidaților înscriși la concurs.

Accesul în sala unde se va desfăşura concursul va fi permis candidaţilor exclusiv pe baza actului de identitate valabil.
Tematica şi bibliografia sunt parte componentă a prezentului anunţ.

Examinarea psihologică se va desfăşura la o dată și într-o locație care vor fi comunicate în timp util, prin afişare pe site-ul Direcţiei Generale de Paşapoarte/Instituțiilor Prefectului în cauză și la avizierul D.G.P/Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple.

Atenție! Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la locul, data și ora când se va organiza testarea psihologică, fiind obligați să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de internet indicate mai sus și consultarea avizierelor celor două unități.
Detalii se pot obține și la telefon 021/2128626, interior 25735. Candidații trebuie să se prezinte pentru susținerea testării psihologice la locul, data și ora la care au fost planificați și nu vor putea solicita o reprogramare.
Candidații declarați inapt psihologic vor fi informați telefonic, iar participarea acestora la concurs nu va fi permisă ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.
Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs şi documentele necesare se pot obţine la Direcţia Generală de Paşapoarte – Serviciul Resurse Umane, telefon 021/2128626, interior 25735 în zilele lucrătoare, între orele 0800-1600.

GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
pentru ocuparea unui număr de 15 posturi de agent de poliție specialitatea pașapoarte la Serviciile Publice Comunitare pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple ale judeţelor Buzău, Călărași, Constanța, Suceava și al municipiului București

Depunerea cererilor de înscriere la concurs

11.10-18.10.2016, în zilele lucrătoare în intervalul orar 08.00-16.00

Examinarea psihologică

>>> Data şi locaţia examinării psihologice

Depunerea dosarelor de recrutare

Cel târziu 08.11.2016, ora 16.00

Analiza dosarelor de recrutare

10.11.2016

Afișarea listei candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs

Cel târziu 15.11.2016

Test grilă

19.11.2016, ora 10.00

Afișarea rezultatelor

19.11.2016, după susținerea probei

Depunerea contestațiilor

24 de ore de la afișarea rezultatelor

Afișarea rezultatelor la contestații și a tabelului cu rezultatele finale

2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor

În cazul în care mai mulți candidați, care au concurat pe același post, au obținut aceeași notă la testul grilă departajarea între aceștia se realizează pe baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale. După caz, interviul se va susține după expirarea termenului de soluționare a contestațiilor, pe baza acelorași tematici și bibliografii stabilite la testul grilă, la o dată ce va fi comunicată prin postarea unui anunț ulterior pe pagina de internet a Direcției Generale de Pașapoarte/Instituției Prefectului în cauză, precum și la avizierul D.G.P/Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple.

>>> Anexa_09_CV
>>> Anexa_10_autobiografie
>>> Anexa_11_tabel_rude
>>> Cerere_participare_concurs
>>> DECLARATIE_CANDIDATI
>>> Declaratie_testare_psihologica
>>> INCADRARE_DIRECTA_declaratie_confirmare_cunoastere_conditii_recrutare
>>> tematica_agenti_sept_2016


12-10-2016, admin

 

 

Anunţ - concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului pentru realizarea programului de guvernare, servicii publice deconcentrate şi servicii comunitare de utilităţi publice-Serviciul strategii guvernamentale şi servicii publice deconcentrate

publicat la: 07-10-2016


Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti organizează la sediul din Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului pentru realizarea programului de guvernare, servicii publice deconcentrate şi servicii comunitare de utilităţi publice-Serviciul strategii guvernamentale şi servicii publice deconcentrate, în data de 19.10.2016, ora 10.00, proba scrisă. Data desfășurării interviului va fi stabilită ulterior.

Condiţiile generale de ocupare a postului vacant prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată(2), cu modificările şi completările ulterioare:
- are cetăţenia română şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
- îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
- nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţiile specifice:
- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă; 
- 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Condiţiile de desfăşurare a concursului:
-   data limită de depunere a dosarelor: candidaţii vor depune dosarele de concurs în termen de 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti, Serviciul resurse umane, etaj 4, camera 408.

Documentele necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:
    a) cerere de înscriere la concurs - formularul se pune la dispoziţie de către Serviciul resurse umane;
    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
    d) copia carnetului de muncă şi adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, întocmită conform ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor;
    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, cu condiţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
    g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b), c) şi d) se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale care se certifică pentru conformitatea cu originalul.07-10-2016, admin

 


>>>Oportunităţi de angajare - Arhiva anuţuri

 

 

 

 

 


 actualizat: 24-11-2016 (pmb_)


  Link-uri utile
• Preşedinţia României
• Guvernul României

• Ministerul Afacerilor Interne
• Parlamentul României
• Senatul României

• Primăria Municipiului Bucureşti
• Primăria Sectorului 1
• Primăria Sectorului 2
• Primăria Sectorului 3
• Primăria Sectorului 4
• Primăria Sectorului 5
• Primăria Sectorului 6
• Direcţia Generală Anticorupţie
• Protectia consumatorului
• e-Guvernare
• servicii deconcentrate
  
 
 
 
vizitatori
 
 
 

Camere live
Ghişee SPCRPCIV BUCUREŞTI

• Înmatriculări
• Provizorii 
• Permise Alegeri Parlamentare 2016


O campanie a Ministerului Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență prin INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ


Sistemul de Soluţionare a Problemelor cauzate de încălcarea legislaţiei UE de către autorităţile administraţiei publice locale


Întâlnire la Muzeul Culturii Romilor
Alege educaţia,
Spune NU traficului de persoane!
 


Operaţionalizarea SIS II în România


Creat de tineri pentru tineri
 
 
 
 

  Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti © 2013
  toate drepturile rezervate